happy

happy

ผู้เยี่ยมชม

happyties01@gmail.com

  ทำไมแก๊ส LPG แพงจัง?ทั้งที่ราคาก๊าซตลาดโลกลด (2455 อ่าน)

8 ก.ค. 2558 11:44

ทำไมแก๊ส LPG แพงจัง?ทั้งที่ราคาก๊าซตลาดโลกลด
[url]https://youtu.be/Vc1sj1beAEo?list=UUiNwy4hLvJ5WccbpsjGzQcg[/url]
คำว่า “น้ำมันแพง” หรือ “แก๊สแพง” กลายเป็นคำที่คนมักใช้ติดปาก แม้ว่าเราจะไม่สามารถวัดได้ว่า “แพง” หมายถึงอย่างไร และคำว่า “ถูก” ที่เราต้องการคือราคาเท่าไหร่ รู้แต่ว่าราคาถูก คือราคาที่ฉันอยากได้ เป็นราคาแบบตามใจฉัน แต่เพราะราคาปัจจุบันยังไม่ถูกใจ จึงกร่นด่าว่าแพงไว้ก่อน ซึ่งหากจะวัดคำว่าแพง จากกำไรที่ได้ ราคาแก๊ส (LPG) หน้าปั๊มอยู่ที่ 23.96 บาท ในขณะที่ค่าการตลาดหรือกำไรอยู่ที่ 3.2566 บาท (9/6/2558) เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกำไรคือ 13.59% ยังไม่นับต้นทุนของแต่ละปั๊ม นั่นแปลว่าสินค้าชนิดนี้ไม่ได้สร้างกำไรให้ผู้ค้ามากมายเลย
บางท่านอาจแย้งว่า ในเมื่อก๊าซขุดได้ในประเทศ ทำไมจึงต้องตั้งราคาต้นทุนไว้ซะสูง โดยลืมคิดไปว่าในความเป็นจริง อุปสงค์หรือความต้องการใช้ก๊าซของประเทศไทยมากกว่าอุปทานหรือการจัดหาที่สามารถหาได้ในประเทศเสียอีก ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซส่วนหนึ่งในรูป LNG (Liquid Natural gas) ซึ่งมีราคาสูงมาก นอกจากนี้ ราคาขายปลีกก๊าซบ้านเรายังรวมภาษีสรรพสามิตและเงินเก็บเข้ากองทุนอีกด้วย
ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่า ทำไมแก๊สแพง (LPG) มาทำความรู้จักกับโครงสร้างราคากันก่อนดีกว่า
[url]http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/wp-content/uploads/2015/06/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87.jpg[/url]
1. ในโครงสร้างราคาน้ำมันและ LPG นั้นจะประกอบด้วยหลักๆ คือ ราคาหน้าโรงกลั่น + ภาษีต่างๆ + เงินเก็บเข้ากองทุนฯ + ค่าการตลาด
2. ภาษีต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ภาษีสรรพสามิต คือภาษีที่เก็บกับสินค้า 4 ประเภทด้วยกันคือ 1. เกี่ยวกับอบายมุข 2.เกี่ยวกับความบันเทิง 3.เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 4. เป็นภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (สินค้าฟุ่มเฟือย)
2.2 ภาษีเทศบาล เก็บเพื่อบำรุงท้องที่ซึ่งต้องรับมลพิษ (หรือผลกระทบใดๆ ก็ตาม) จากการมีโรงกลั่นในพื้นที่นั้นๆ
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทั่วไป
3. เงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน ประกอบด้วย
3.1 เงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีประโยชน์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเกิดการผันผวน
3.2 เงินเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมงานวิจัยหรือนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น
4. ค่าการตลาด ที่ยังไม่ใช่กำไรสุทธิของผู้ค้าน้ำมัน ได้แก่
4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการคลังน้ำมัน
4.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากคลังไปยังสถานี
4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป
4.4 ค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการ เช่น ค่าแรง ค่าไฟ
4.5 กำไรในการขายส่งและปลีก
จากโครงสร้างราคาที่อธิบายคงพอจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วว่าราคา LPG ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีที่มาอย่างไร คราวนี้จะขอพูดถึงราคา LPG ที่ปรับสูงขึ้นจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จนเกิดคำถามว่าทำไมแก๊สแพง การปรับราคาครั้งนี้ เป็นการขูดรีดประชาชนหรือไม่ และทำไมต้องปรับโครงสร้างให้แพงขึ้น โดยจะขออธิบายดังนี้
โครงสร้างราคาเดิมที่ราคาหน้าโรงแยกถูกตรึงโดยรัฐบาล ไม่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ ทำให้ราคาไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิต และทำให้สินค้าไม่สะท้อนต้นทุนจริง ส่งผลให้เกิดปัญหากับโครงสร้างราคา ดังนี้
- ผู้ผลิต LPG จะเลือกขายให้ปิโตรเคมี เนื่องจากการขายให้ภาคปิโตรเคมี ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงราคากันเองได้
- เมื่อความต้องการในภาคปิโตรเคมีมากขึ้น ส่งผลให้ LPG เหลือสู่ภาคเชื้อเพลิงน้อยลง เป็นผลให้ต้องนำเข้าในปริมาณที่มากขึ้น
- ผู้ผลิต LPG จะไม่ขยายการผลิตแต่การใช้มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกิดการนำเข้าที่มากขึ้น
- ภาคเชื้อเพลิงเป็นผู้รับภาระในส่วน LPG นำเข้า เมื่อตลาดโลกปรับสูงขึ้น เป็นผลให้ประชาชนรับภาระมากขึ้น
- เมื่อเข้าสู่ AEC เมื่อผู้ผลิตสามารถส่งออก LPG ได้ แล้วราคา LPG ในประเทศกำหนดราคาไว้ต่ำกว่าต้นทุน ผู้ผลิตจะสามารถส่งออก LPG ไปขายต่างประเทศได้ เกิดภาวะขาดแคลน LPG ในประเทศ
- การตรึงราคา LPG ทำให้เกิดเงินชดเชยที่มาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อก๊าซ LPG แต่ละกลุ่ม ซึ่งยังไม่เพียงพอจนต้องนำเงินที่เรียกเก็บจากกลุ่มน้ำมันมาชดเชยข้ามกลุ่มด้วย ทำให้กองทุนน้ำมันฯ บางช่วงติดลบกว่า 10,000 หมื่นล้านบาท
โดยโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นต้นทุน LPG อยู่ที่ 488 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 16.11 บาทต่อกิโลกรัม และส่วนการปรับสูตรคำนวณนี้จะพิจารณาใหม่ทุกๆ 3 เดือน จากเดิมอิงราคาหน้าโรงแยกก๊าซที่ 333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม ที่ตรึงราคาตั้งแต่ประมาณปี 2550
โครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้ราคา LPG ทุกภาคส่วนอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในทุกภาคส่วน และรับภาระที่เพิ่มขึ้น เหมือนๆ กัน ปรับเงินจ่ายเข้าออกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์ และราคาสะท้อนต้นทุนจริง ทำให้ผู้ผลิตมีความต้องการในการจัดหา LPG มากขึ้น ส่งผลให้การนำเข้า LPG ลดลง รถติดแก๊ส LPG อ่วม หลัง รัฐย้ำไม่สนับสนุน รถติดแก๊ส LPG ปรับขึ้นราคา LPG สูงขึ้น คนใช้รถแก๊สบ่นระงมแต่คงต้องทำใจอย่างเดียว ณ ตอนนี้

เครดิตรูปภาพ : [url]https://www.facebook.com/nongposamm[/url]
อ่านต่อเพิ่มเติม [url]http://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/2015/06/[/url]

180.183.140.226

happy

happy

ผู้เยี่ยมชม

happyties01@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้